En compliment del principi de transparència i deure d’informació establert per la normativa comunitària i nacional en matèria de protecció de dades, l’AFA Escola GRAVI procedeix a informar els usuaris d’aquest lloc web sobre les circumstàncies i condicions del tractament de les seves dades, així com dels drets que l’assisteixen a cada interessat.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat: AFA ESCOLA GRAVI
 • CIF: G-58417593
 • Adreça postal: Av. de Vallcarca nº 258, 08023 Barcelona
 • Correu electrònic: info@afaescolagravi.com    

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

L´AFA Escola GRAVI  tracta les dades personals dels interessats per les següents finalitats:

 • Gestionar la relació amb els nostres associats, voluntaris i tercers i notificar-los les activitats de l’associació.
 • Manteniment i gestió de la relació comercial amb els nostres proveïdors de productes i serveis.
 • Respondre les consultes que realitzen els usuaris a través del formulari de contacte de la nostra pàgina web.
 • Difondre l’associació i les seves activitats.

Durant quant de temps conservem les seves dades?

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Si és el cas, es conservaran les dades personals mentre no se sol·liciti la seva supressió.

Quina categoria de dades recaptem?

Són objecte de tractament per l’Associació les següents categories de dades, segons correspongui a cadascun dels interessats: Dades de caràcter identificatiu: nom i cognom, adreça (postal i electrònica), document d’identitat i imatge.

Dades de família.

Dades bancàries.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades personals estarà relacionat amb la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. En aquest sentit, el tractament de les seves dades personals estarà legitimat per alguna de les següents condicions:

 • L’execució del contracte de prestació de serveis.
 • El compliment d’una obligació legal.
 • El compliment d’una missió realitzada en interès públic.
 • El consentiment atorgat mitjançant una clara acció afirmativa per part de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l’AFA Escola GRAVI estem tractant dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En aquests casos, l’AFA Escola GRAVI ho comunicarà a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les seves dades personals.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’AFA Escola GRAVI deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o l’exercici de defensa de possibles reclamacions.

Els interessats tenen dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagin facilitat a l’AFA Escola GRAVI, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

Per a l’exercici dels drets esmentats en els apartats anteriors, els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit al domicili social de l’AFA Escola GRAVI o les adreces de correu electrònic ,  incloent-hi, en ambdós casos, fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar.

També l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

Quines mesures de seguretat tenim implantades?

L’AFA Escola GRAVI l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, l’AFA Escola GRAVI ha establert mesures per reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.